• Class Schedule 2016-2017
   
  1st Period 7:50-8:45AM
  Tenor Bass Choir - 7th & 8th grade Boys
   
  2nd Period 8:49-9:45AM
  Tenor Bass Choir - 7th & 8th grade Boys
   
  3rd Period 9:49-10:44AM
  6th Grade Choir - 6th grade Boys and Girls
   
  4th Period 10:48-11:43AM
  Treble Choir - 7th & 8th grade Girls
   
  5th Period 12:17-1:12PM 
  6th Grade Choir - 6th grade Boys & Girls
   
  6th Period 1:16-2:11PM
  Conference
   
  7th Period 2:15-3:10PM
  5th Grade Choir - 5th grade Boys & Girls